Ett helhetskoncept för
skolutveckling inom
naturvetenskap och teknik

Om NTA

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik

Vår 20-åriga historia

För 20 år sedan tog KVA och IVA, tillsammans med Linköpings kommun initiativet till att starta det projekt som idag är ett väl utvecklat skolutvecklingskoncept som används av 133 kommuner och 33 fristående skolhuvudmän. Det är många personer som har medverkat till NTA:s positiva utveckling. I filmerna nedan möter du några av dem. Under varje årtal kan du bland annat följa utvecklingen av teman och av olika kompetensutvecklingssatsningar.

Film

Hur det började

Från STC till NTA

Drivkrafter

NTA - en folkrörelse

Varför NTA

Akademikerns roll

Framtiden

Utsikten

Den nya loggan

Efter 20 år är det också hög tid att byta kostym! NTA:s grafiska profil har inte ändrats nämnvärt sedan starten och behövde ett mer modernt uttryck som bättre passade verksamheten. Därför har en ny logotyp tagits fram, tillsammans med nya färger och typsnitt. Logotypens form har inspirerats av NTA:s kärnvärden: Vetenskap, teknik och kunskapsutbyte. Något som kan symboliseras av atommodeller, tekniska byggstenar och nätverkande människor, som i en koncentrerad form överförts till den nya logotypens formspråk. Denna skapar tillsammans med nya klara färger, enkla geometriska former och ett lättläst typsnitt en tydlig identitet som bättre kan kommunicera det unika kunskapsprojekt som utgör NTA. En identitet tydlig nog att hålla i minst 20 år till!

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla | Org.nr. 769609-9550 | Postadress: c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm | Besöksadress och paket: Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm

Hur det började

Från STC till NTA

Drivkrafter

NTA - en folkrörelse

Varför NTA

Akademikerns roll

Framtiden

Utsikten

1997

Bearbetning av de första temana påbörjas

• Bearbetning av de första temana påbörjas. De allra första versionerna var en ren översättning av elevhandledningarna, medan det var de amerikanska lärarhandledningarna som användes vid temautbildningarna.

• De första temautbildningarna i Linköpings kommun genomförs av utbildare från USA.

• Inledningsvis köps allt temamateriel från Carolina Biological Supply i USA.

• Officiell projektstart i Linköpings kommun.

Ibland får man tänka om och tänka nytt

Veteraner i skolan (VIS), ett koncept där pensionerade naturvetare och tekniker går in och stöttar lärare och klasser i skolan, genomförs. Linköpings kommun samt Nacka kommun lyckas hålla igång denna verksamhet under några år. Södertälje kommuns försök att engagera nyblivna pensionärer från AstraZeneca misslyckas däremot för att de pigga och engagerade pensionärerna hade för mycket annat att göra. Tanken var god, men det blev ingen fortsättning på VIS.

1998

Utprövningsversioner av teman tas fram

• Utprövningsversioner av Rörelse och konstruktion, Magneter och motorer, Jämföra och mäta, Fast eller flytande, Från frö till frö och Balansera och väga och Kemiförsök är framtagna.

• Några av de lärare som varit först ute med att pröva STC-teman höll tema- utbildningar i Linköping. Även utbildare från USA anlitades.

• Former för det lokala uppdateringsarbetet utvecklas på Fenomenmagasinet i Linköping

1999

En första pilotutbildning genomförs

• Utprövningsversioner av Förändringar, Matens kemi, Fjärilars liv, Kretsar kring el är framtagna.

• En grundläggande pilotutbildning för de första svenska temautbildrna, genomfördes.

• Nacka kommun och Södertälje kommun startar engen uppdatering av sina temalådor. Fortsättningsvis ansvarar alla nya NTA-användare för sin egen materielhantering.

2000

Temautbildare genomgår grundutbildning

• Utprövningsversionen av temat Jord är framtaget.

• Alla temautbildare genomgår en grundutbildning. Denna utbildning ­återkommer sedan årligen.

• N&TS, Natur och Teknik Skolmateriel AB, bildas för att säkerställa att alla som arbetar med NTA-teman ska kunna köpa ändamålsenligt materiel till alla teman.

2001

Två utvärderingar ges ut under året

• Från frö till frö är bearbetad för svensk läroplan.

• NTA-projektets tre första år - en positionsbestämmning; Kjell Gisselberg, Umeå universitet.

• Glimtar som tändes i ögonen. NTA i särskola, kommunikationsklass och ­Rh-grupp. Ett av Barn- och Ungdomsnämnden i Linköping finansierat ­projekt år 2001.

2002

En första samordnarkonferens anordnas

• Magneter och motorer, Kemiförsök, Fast eller flytande, och Jord är ­bearbetade enligt svensk läroplan.

• Den första samordnarkonferensen anordnas. Därefter återkommer denna årligen.

• Beredningsgruppen, för driftssättningen av NTA, påbörjar sitt arbete.

• Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss; Jan Schoultz, Glenn Hultman, Linköpingsuniversitet

2003

Sex teman bearbetas för svensk läroplan

• Förändringar, Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Fjärilars liv, Kretsar kring el och Balansera och väga är bearbetade för svensk läroplan.

• NTA-lärare erbjuds fortbildning i fysik på Stockholms universitet.

• NTA Produktion och Service ekon. förening bildas den 17 juni, för att ­ansvara för driften av NTA-programmet.

• I början fick vi använda vår fantasi; Jan Schoultz, Glenn Hultman, ­Margareta Lindkvist, IUV Linköpingsuniversitet

• 2003-2009 Kerstin Reimstad, Linköpings kommun, representerar Sverige i NSRC:s Avisory Board.

2004

Informationsdag om NTA-konceptet hålls

• Matens kemi är bearbetad för svensk läroplan.

• NTA-lärare erbjuds fortbildning i fysik på Stockholms universitet.

• N&TS erbjuder NTA-kommuner tjänsten att uppdatera NTA-teman. Tyvärr blir kostnaderna för höga för att någon ska nappa på erbjudandet.

• 1 januari. NTA Produktion och Service ekon. förening startar sin ­verksamhet. KVA och IVA fortsätter att utveckla och utvärdera NTA i ­projektet NTA Utveckling.

• Informationsdag för intresserade kommuner, där hela NTA-­konceptet ­presenterades. Målet var att det skulle komma en väl sammansatt grupp från kommunen som borgade för att NTA skulle bli förankrat på flera ­olika nivåer. När NTA PoS bildats kunde nya medlemmar tas in ­kontinuerligt under året. Det blev då svårt att få till flera kommuner som ­kunde gå på informationen samma dag. Istället började representanter åka ut till ­intresserade kommuner för att informera. Sedan den regionala ­organisationen infördes 2006 är det de regionala samordnarna som ansvar för denna information.

2005

Scienceeduc sprider kunskap och etablerar kontakter

• Mäta tid är bearbetad för svensk läroplan.

• Temat Papper har utvecklats med ett STC-tema som förlaga.

• Scienceeduc 2005–2006, Projektets syfte var att sprida de bra metoderna och praktiska exempel av Science Inquiry based teaching i grundskolor g­enom att etablera ett europeiskt nätverk. Under projektet anordnades 14 ­nationella konferenser, sommarskola för lärarutbildare samt en avslutande generell konferens. NTA:s inriktning i detta projekt var: deltagande i ­sommarskola på Sicilien, juli 2005, sammanställning av rapporter om NTA, genomförande av regionala konferenser 2005, genomförande av ­Internationell konferens ”Science is primary” hösten 2006.

2006

Effekten av kompetensutveckling utvärderas

• En fördjupningsutbildning för temautbildare anordnas i samarbete med ­Linköpings universitet.

• Nya ägare till materielförsörjningsföretaget, som byter namn till NT Skolmateriel AB.

• 1 juli. Region Mitt, Stockholm, Öst och Västra Götaland bildas

• NTA som skolutvecklingsprogram; Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå. Margareta Ekborg, Umeå universitet och Britt Lindahl, ­Högskolan i Kristianstad, 2006.

• NTA som kompetensutveckling för lärare: Utvärdering av hur lärares ­deltagande i NTA utvecklar deras kompetens att stödja elevernas begrepps- och språkutveckling; Per Anderhag och Per-Olof Wickman, ­Lärarhögskolan i Stockholm. Rapporter i didaktik nr 2/dec 2006. Utvärderingen har ­finansierats av Stockholms stad.

• Pollen 2006- 2009. Projektets syfte var att utveckla undervisning I natur- vetenskap som bygger på Inquiry Based Science Education. I projektet ­bildades ett nätverk med 12 Seed-cities, som förutom på skolnivå även involverade omgivande samhälle. NTA nationell och lokalt (NTA Stockholm) hade i detta projekt fokus på övergången mellan stadier; från mellanstadiet till högstadiet.

2007

Fördjupande utbildning för temautbildare anordnas

• Temat Ämnens egenskaper för högstadiet har utvecklats med ett STC-tema som förlaga

• En fördjupningsutbildning för temautbildare anordnas i samarbete med ­Linköpings universitet

• 1 juli. Region Norr bildas genom avknoppning från region Stockholm.

• Utvärdering av hur NTA hjälper skolorna att nå kursplanemålen för femte skolåret i naturorienterande ämnen, Per Anderhag och Per-Olof Wickman, Lärarhögskolan i Stockholm, Rapporter i didaktik Nummer 4/Oktober 2007.

2008

Internt arbete

• Arbetet fortsatte löpande under 2008, mycket internt arbete och nya personer på centrala roller i organisationen.

2009

Det första egenproducerade temat tas fram

• Temat Banbrytande teknik för åk 6-8 är det första helt egenproducerade temat.

• I samarbete med NCM har NTA:s första matematiktema, Mönster och algebra, utvecklats.

• Samtliga utbildare inbjuds till en nationell fortbildning i Nynäshamn med tid för erfarenhetsutbyte.

• Den första utbildningen för medlemmarnas utvecklingsgrupper anordnas. Därefter åtekommer utbildningen årligen.

• 1 juli. Region Stockholm delas i Storstockholm och Mälardalen.

• 23 september. NTA Produktion och Service ekonomisk förenings stadgar skrivs om så att verksamheten även kan omfatta förskolan. Per capsulumbeslut.

• Fibonacci 2009 – 2012. Fibonacci-projektets syfte var att bidra till ­spridning av erfarenheter från de projekt som har utvecklat undervisningen av naturvetenskap i tidigare projekt, Scienceduc och Pollen. 12 referenscenter, varav NTA /KVA var ett, delgav sina erfarenheter samt ordnade besök för vardera två ”Twin Centres” . Vi hade under hela projekttiden kontakt med våra Twin Centres: Tartu Universitet, Estland och VIA University College, Danmark. Dessutom utvecklade vi i detta projekt kompetensutveckling för lärare i samarbete med NTA i Nacka och i Stockholm.

• Utbildning för utvecklingsgrupper. Stor konferens för många kommuner. Inledningsvis fungerade det väldigt bra och det kunde vara uppåt 100 deltagare på en utbildning. Efter några år minskade intresset och därmed antalet deltagare. För att blåsa liv i utbildningen får medlemmarna från och med 2015 ansöka om plats på en utbildning. De har möjlighet att påverka innehållet i utbildningen. Utbildningar med olika inriktningar kan anordnas under samma år. Grupperna blir inte så stora, men innehållet blir mer knutet till medlemmarnas behov.

2010

Matematik inkluderas i verksamheten

• Rörelse och konstruktion är det första teman som genomgått en ordentlig revidering.

• Teknikuppdrag har tagits fram som tillägg till fem teman för att stärka teknikinnehållet. CETIS medverkar i framtagandet.

• Den första grundutbildningen för temautbildare i förskolans teman ­anordnas. Därefter anordnas utbildningen årligen.

• 1 juli. Region Västra Götaland delas i Region Väst och Region Syd.

• 15 november. NTA Produktion och Service ekonomisk förening stadgar skrivs om så att verksamheten även kan omfatta matematik. Samtidigt förändras stadgarna så medlemmarna fortsättningsvis även kan välja att teckna årsavtal för att använda NTA.

• 2010-2012 Prof. Sven-Olof Holmgren representerar NTA i Sverige i NSRC:s Advisory Board.

2011

Fördjupande utbildning anordnas regionalt

• Det egenproducerade temat Energi och hållbar utveckling för åk 8-9 utvecklas

• Fördjupningsutbildning - NTA och målen - anordnas regionalt.

2012

NTA köper behörighetsgivande distanskurser

• Magneter och motorer och Kretsar kring el har reviderats.

• Jan Schoultz har skrivit skriften NTA och kompetesutveckling

• NTA börjar köpa heldistanskurser i NO-ämnen för NTA-lärare. Inledningsvis erbjuds kurser i fysik, kemi och biologi men senare tillkommer även teknik. Kurserna är behörighetsgivande.

• 30 november. Stadgarna för NTA Produktion och Service revideras för att få med namnbytet till NTA Skolutveckling och det mer omfattande uppdraget med att även utveckla och utvärdera NTA-konceptet.

2013

NTA Skolutveckling tar över ansvaret för drift och utveckling

• Flyta eller sjunka, Förändringar och Från frö till frö har reviderats.

• Fördjupningsutbildning - NTA och bedömning - anordnas regionalt.

• 1 juli. NTA Skolutveckling ekonomisk förening får allt ansvar för drift och utveckling av NTA-programmet.

2014

Stöd för kompetensutveckling tas fram

• Ett stöd för medlemmarnas kontinuerliga kompetensutveckling, NTA och kollegialt lärande, har tagits fram.

• Matens kemi har reviderats

• Handledarutbildning för NTA och kollegialt lärande anordnas regionalt.

• Fördjupad utbildning för utbildare i temat Matens kemi.

2015

Det nationella kansliet anställer VD

• Tema Ljus är det första egenproducerade temat för förskolan.

• Ett egenproducerat tema i teknik för åk 1-3, Testa teknik, är klart.

• Temat Papper är helt omarbetat för att helt stämma med läroplanen i teknik. Arbetet har gjorts i samarbete med CETIS.

• Seminarium - NTA och språkutveckling.

• Utbildning för blivande utbildare i temat Testa teknik.

• Fördjupningsutbildning för utbildare i förskolans teman.

• Ett ansökningsförfarande införs för utbildningar för utvecklingsgrupper.

• 19 maj. NTA Skolutvecklings styrelse tar beslut om att anställa en VD för det nationella kansliet.

• Tre lärdomar från en effektutvärdering av lärarstödsprogrammet NTA, Erik Mellander och Joakim Svärdh, IFAU RAPPORT 2015:17

2016

Matematikinnehållet utvecklas

• Inom det IVA-drivna projektet NTA Digital har två helt digitala teman, Rymden för åk 2-5 och Kroppen för åk 5-7, tagits fram och driftsatts i föreningen.

• Temat Jord och Balansera och väga har reviderats. I samarbete med NCM, har stöd för att utveckla matematikinnehållet i temat Balansera och väga, ­utvecklats.

• Fördjupningsutbildning för utbildare i temat Balansera och väga.

• Fördjupningsutbildning för utbildare i temat Jord.

• Region Väst får två regionala samordnare som delar på uppdraget.

2017

Elevers provresultat mäts i effektutvärdering

• En ny variant av NTA och kollegialt lärande, med inriktning mot språk- utvecklande undervisning, har tagits fram

• Temat Kemiförsök har reviderats.

• 185 lärare har gått minst en hp-kurs för NTA-lärare på Högskolan Dalarna.

• Handledarutbildning för NTA och kollegialt lärande med inriktning mot språkutvecklande undervisning.

• Fördjupningsutbildning för utbildare i temat Kemiförsök.

• Region Mitt får två regionala samordnare som delar på uppdraget.

• Pågående. IFAU - Effektutvärdering av NTA-elevers resultat på nationella prov i NO i åk 6.